INFORMACIJE ZA ČLANOVE UDRUŽENJA
HAHNEMANN
KONTAKT
GRADJANI
LEKARI

STATUT UDRUŽENJA DONET NA OSNIVAČKOJ SKUPŠTINI  10.XI.1997 g. 


Skupština osnivača održana u Novom Sadu dana 10.XI.1997 godine postupajući u skladu sa čl. 6 i 10 Zakona o udruživanju gradjana u udruženja društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji SRJ (Sl. list SRJ br. 42/90) donela je 
STATUT
UDRUŽENJA ZA KLASIČNU HOMEOPATIJU »HAHNEMANN«
Član 1.
Udruženje za klasičnu homeopatiju »HAHNEMANN« (u daljem tekstu Udruženje) je nestranačko nepolitičko humanitarno interesno udruženje gradjana koje okuplja sve gradjane koji žele da saradjuju na unapredjenju homeopatije kao posebnog filozofskog i teorijskog pristupa zdravlju čoveka i prirodi u duhu prijateljstva i uzajamne pomoći članova Udruženja. 
Član 2.
Puni naziv udruženja je: UDRUŽENJE ZA KLASIČNU HOMEOPATIJU »HAHNEMANN« 
Skraćeni naziv Udruženja je: UDRUŽENJE ZA HOMEOPATIJU »HAHNEMANN« 
Član 3.
Udruženje deluje na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije 
Sedište Udruženja je u Novom Sadu ul.Dr Ribara br. 1/III stan br. 142. 
Član 4.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica i za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom. 
Član 5.
Ciljevi Udruženja su: 
- afirmisanje i unapredjivanje homeopatije kao posebnog holističkog filozofskog pristupa čoveku i njegovom zdravlju shvatajući ljudsko zdravlje i čoveka kao jedinstvenu celinu 
- preventivno delovanje radi smanjenja rizika od oboljenja koja nastaju kao posledica stresa i duševnog bola uspostavljanjem ravnoteže celokupnog ljudskog bića. 
Udruženje svoje ciljeve ostvaruje putem: 
- organizovanja seminara posvećenih homeopatiji 
- održavanja predavanja i upoznavanja javnosti sa osnovnim konceptima homeopatije 
- izdavanja knjiga i drugih publikacija u vezi sa homeopatijom i srodnim naukama u skladu sa zakonom 
- održavanja sastanaka i razmene znanja i iskustava u skladu sa programima udruženja 
- saradnje sa udruženjima i ustanovama u oblastima praktične primene homeopatije kao što su: udruženja i ustanove iz oblasti medicine, filozofije, psihologije, ekologije i sl. u zemlji i inostranstvu 
- organizovanje studijskih putovanja i razmena sa inostranim udruženjima i organizacijama sličnog profila. 
Član 6.
Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut a na osnovu preporuke jednog od članova – osnivača. 
Članstvo u Udruženju se stiče potpisivanjem pristupnice. 
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor. 
Član Udruženja može da istupi iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. 
Član 7.
Član ima pravo da: 
a) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja 
b) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini i preko drugih organa Udruženja 
c) bira i da bude biran u organe Udruženja 
d) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja 
Član je dužan da: 
a) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja svojim radom i angažovanjem 
b) se obaveštava i da bude informisan o saradnji sa drugim subjektima 
c) redovno plaća članarinu 
d) čuva ugled udruženja 
e) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor 
Član 8.
Udruženje zastupa i predstavlja Predsednik Upravnog odbora. 
Član 9.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. 
Član 10.
Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja. 
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. 
Vanredna sednica skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora kao i na pismenu inicijativu jedne trećine članstva. 
Skupština: 
a) donosi plan i program rada 
b) usvaja Statut i njegove izmene i dopune 
c) razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu Udruženja 
d) razmatra i usvaja godišnji izveštaj Upravnog odbora i Nadzornog odbora 
e) bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora 
f) bira i razrešava Predsednika Skupštine Udruženja 
g) daje smernice za rad organa Udruženja 
h) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj o njegovom izvršenju 
i) vrši i druge poslove utvrdjene Statutom i opštim aktima Udruženja 
Član 11.
Skupštinu saziva i njenim radom rukovodi Predesdnik Skupštine. 
Skupština može punovažno raditi ako sednici prisustvuje najmanje jedna trećina članstva. 
Skupština odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova ako ovim Statutom za donošenje pojedinih odluka nije drugačije odredjeno. 
 
Član 12.
Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja koji se stara o ostvarivanju ciljeva Udruženja utvrdjenih ovim Statutom i odlukama Skupštine. 
Upravni odbor ima 7 članova koje bira i opoziva Skupština. 
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika Upravnog odbora koji predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i nalogodavac je za finansijsko poslovanje Udruženja. 
Mandat predsednika i članova Upravnog odbora je 2 godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju. 
Član 13.
Upravni odbor : 
a) rukovodi radom Udruženja izmedju dve sednice skupštine i donosi odluke neophodne za ostvarivanje ciljeva Udruženja 
b) organizuje redovno obavljanje poslova udruženja 
c) poverava posebne poslove pojedinim članovima 
d) donosi finansijske odluke a naročito odluke o sticanju i korišćenju sredstava Udruženja 
e) podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja i o svom radu 
f) donosi opšta akta Udruženja ako njihovo donošenje nije stavljeno u nadležnost Skupštine ili Nadzornog odbora. 
Upravni odbor odlučuje većinom glasova svih članova. Za punovažno odlučivanje u Upravnom odboru mora biti prisutno najmanje 5 članova. 
Upravni odbor o svom radu donosi poslovnik. 
Član 14.
Nadzorni odbor prati i kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Upravni odbor i Skupštinu. 
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira i razrešava Skupština. 
Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsednika Nadzornog odbora. 
Mandat članova nadzornog odbora traje 2 godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju. 
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova. 
Nadzorni odbor o svome radu donosi poslovnik. 
Član 15.
Rad Udruženja je javan. 
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnosti Udruženja neposredno ili puten internih publikacija, odnosno saopštenja za javnost. 
Član 16.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i saradjuje sa drugim sličnim Udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. 
Udruženje može pristupiti medjunarodnim organizacijama koje su osnovane radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva o čemu odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova. 
Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana u skladu sa zakonom. 
Član 17.
Sredstva Udruženja pribavljaju se od članarine, dobrovoljnih priloga, pomoći, poklona, donacija, sponzorstva i zaveštanja fizičkih i pravnih lica i svih drugih izvora koji su dozvoljeni Zakonom. 
Sredstva Udruženja koriste se u skladu sa planom i programom rada, finansijskim planom i ciljevima Udruženja a u skladu sa propisima. 
Član 18.
Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 30 mm na kome je kružno po ivici ispisan naziv Udruženja i sedište latiničnim pismom. 
Član 19.
O izmenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova. 
Inicijative za izmene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje 3 člana Udruženja. 
Ukoliko inicijativu za izmene i dopune Statuta  pokreću članovi, takav predlog se dostavlja Upravnom odboru u pismenoj formi sa obrazloženjem. Upravni odbor je dužan da ovakvu inicijativu dostavi Skupštini za prvo naredno redovno zasedanje. 
 
Član 20.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine kada se ostvare ciljevi Udruženja ili prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja i u drugim slučajevima utvrdjenim Zakonom. 
Odluka Skupštine iz stava 1. ovog člana donosi se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova. 
U slučaju prestanka rada Udruženja preostala imovina Udruženja prelazi u svojinu Humanitarne organizacije »Dečije selo« Sremska Kamenica a za poboljšanje materijalnog položaja njenih štićenika. 
Član 21.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 
 
     Predsedavajući skupštine osnivača 
     dr.Radoslav Borota s.r. 

REZIME IZVEŠTAJA SA PRVE GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA 7.XI.1998

GODINU DANA HOMEOPATIJE U NAŠOJ SREDINI
 Pre godinu dana je u Novom Sadu osnovano Udruženje za klasičnu homeopatiju »Hahnemann« sa ciljem da i u našu sredinu uvede ovaj  način lečenja. U subotu 7.novembra održana je nakon godinu dana prva redovna godišnja skupština tog udruženja na kojoj su rezimirani izvršeni zadaci i donet plan rada za sledeću godinu. Tom prilikom je konstatovano da je i pored velikih finansijskih i drugih teškoća završena prva godina školovanja oko 50 homeopata pod rukovodstvom nastavnika Internationa College for Classical Homeopathy iz Londona. Uspešno je obavljena i letnja škola u prirodi koja je održana u Žabljaku na Durmitoru. S obzirom da su studenti škole do sada savladali osnovna znanja iz klasične homeopatije vrše se pripreme za ostvarivanje uslova u kojima će oni moći da ih proveravaju i u praksi. Tako je u Institutu za zdravstevnu zaštitu majke i deteta uredjena ambulanta u kojoj će se lečiti obolela deca, dok će udruženje u svojim prostorijama otvoriti ambulante za lečenje odraslih. Tako će Novi Sad biti prvi grad u našoj zemlji čiji će gradjani moći da dobiju kvalifikovano homeopatsko lečenje po Evropskim standardima. U svim ovim pripremama veliku finansijsku pomoć Udruženju pruža Fond za otvoreno društvo a Izvršni odbor Skupštine grada bi trebao da obezbedi adekvatne prostorije za smeštaj ambulanti kako bi se ovaj poduhvat u potpunosti uspešno sproveo. Da gradjani koji prihvate homeopatski način lečenja ne bi morali da plaćaju skupe uvozne lekove ili ih donose iz inostranstva, Udruženje je stupilo u poslovnu saradnju sa firmom MOL iz Beograda koje će u roku od godinu dana proizvesti najpotrebnije homeopatske lekove za naše potrebe. 
 Pored navedenih priprema za neposrednu primenu homeopatskog načina lečenja preduzimaju se i mere da se i lekari zdravstvene službe i gradjani pripreme da prihvate homeopatiju kao poseban način pristupa bolesti i kao jedan od mogućih načina lečenja. Za ovo je pre svega neophodno da i jedni i drugi upoznaju suštinu homeopatije te da joj pristupe bez predrasuda ali i bez nerealnih očekivanja. Stoga će za lekare biti upriličen veći broj stručnih predavanja kao i objavljivanje stručnih članaka u medicinskim stručnim časopisima i izdavanje osnovnih stručnih knjiga. Za upoznavanje gradjana sa homeopatijom, u pripremi je izdavanje informativnih publikacija a u štampi je i jedna od najboljih knjiga iz ove oblasti »Emocionalno lečenje homeopatijom« autora Petera Chappella iz Londona. 
 Pokrenute su i inicijative kod nadležnih državnih organa da se razmotri mogućnost priznavanja homeopatije kao komplementarnog dela mogućeg medicinskog lečenja, kao što je to učinjeno u mnogim Evropskim (Engleska, Rusija, Madjarska) i vanevropskim zemljama (Indija). Dok se to ne reši, homeopatija će se primenjivati pod kontrolom lekara i uz pismeni pristanak pacijenta. 
 U drugom delu skupštine, održana su stručna predavanja poznatih stručnjaka iz zemlje i inostranstva koji su pružili veoma ubedljive dokaze o naučnoj zasnovanosti delovanja homeopatskih lekova. 
                                                                                  Prof.dr Radoslav Borota 
                                                                                  Predsednik Udruženja Hahnemann 

PROGRAM RADA UDRŽENJA ZA 1999. GODINU


 Na osnovu članova 5, 10, i 17  Statuta Udruženja za klasičnu homeopatiju “Hahnemann”, Skupština tog Udruženja na redovnom zasedanju održanom 7. novembra 1998 godine donosi sledeći 

  PLAN I PROGRAM RADA ZA 1999. GODINU 

 1. Prioritetna delatnost Udruženja i nadalje će biti organizovanje redovnog održavanja škole za homeopatiju, uključujući i letnju školu u julu 1999 god. 

 2. Do kraja 1999. godine preduzeće se sve organizacione i druge mere da bi Udruženje moglo da obavlja sve svoje aktivnosti i da ih samostalno finansira. To podrazumeva da Udruženje mora da se osposobi 
 - da njeni članovi koji to žele mogu u udruženju da pružaju homeopatske usluge 
 - da članovi udruženja koji to žele obavljaju zadatke previdjene ugovorom sa firmom “MOL” 
 - da Udruženje bude stručno i organizaciono sposobno da obavlja funkciju Komore za one homeopate koji budu obavljali praksu u sopstvenoj režiji kao i za zdravstvene ustanove koje budu uvodile homeopatiju u svoju praksu 
 - da Udruženje bude stručno i organizaciono sposobno da širi homeopatski način lečenja medju gradjanstvom i medju lekarima kako je detaljno predvidjeno odgovarajućim projektima (vidi prilog) 
 - da Udruženje organizuje sopstvenu izdavačku delatnost 
 - da Udruženje osnuje Akademski centar za homeopatiju koji bi trebao da vrši edukaciju novih homeopata u našoj zemlji 

 3. Da bi Udruženje za homeopatiju moglo da obavi sve napred predvidjene delatnosti neophodno je iznajmljivanje dve prostorije za sledeće delatnosti: 
 - jedna prostorija za administraciju i apoteku 
 - jedna prostorija za homeopatske ordinacije 

 4. Potrebno je takodje doneti detaljan finansijski plan za finansiranje rada udruženja iz realnih izvora pod kojima se podrazumevaju 
 - članarina aktivnih članova homeopata koji rade u udruženju 
 - članarina članova kojima se ukazuje homeopatska pomoć 
 - članarina aktivnih članova koji imaju privatne ordinacije 
 - članarina homeopatskih ambulanti u drugim ustanovama 
 - sponzorisanje od strane firme “MOL” 
 - finansijska pomoć Fonda za otvoreno društvo 


ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE 11.XII.1999

ZAPISNIK
Sa Skupštine Udruženja za klasičnu homeopatiju »Hahneman«, održane 11.12.1999.godine od 17 do 20 časova u Novom Sadu
Prisutno: 39 članova
Dnevni red:

A) Radni deo:

Izbor radnih tela Skupštine
Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
Izveštaj o dvogodišnjem radu Udruženja
Izveštaj o radu Upravnog odbora
Finansijski izveštaj
Izveštaj Nadzornog odbora i davanje razrešenja dosadašnjim organima Udruženja
Verifikacija kandidata i izbor novih organa Udruženja
Diskusija po izveštajima
Donošenja plana i programa za 2000.godinu

B) Stručni deo
1.Predavanje gosta iz Londona o radu homeopatskih društava u Engleskoj
2. Dr Marija Antonić – Nove mogućnosti dijagnostike i lečenja alergijskih manifestacija 

1. Izabrano radno predsedništvo  su sačinjavali: Prof.dr Radoslav Borota, Bogdanka Pešić i Vesna Brankov
Za radnu izbornu komisiju imenovane su Vojislavka Šekularac i Nataša Milenović

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine odloženo je za vanrednu skupštinu koja će uskoro biti održana zbog izmena i dopuna Statuta Udruženja.

3. U Izveštaju o dvogodišnjem radu Udruženja Prof.dr Radoslav Borota je govorio o 3 zadatka postavljena još od samog osnivanja Udruženja, a to su:
Organizovanje škole za homeopate, upoznavanje lekara sa homeopatijom, upoznavanje građana sa homepatijom, i o njihovoj realizaciji do sada. Rad škole se obavljao po programu s tim što je zbog bombardovanja Jugoslavije rad bio prekinut u  aprilu a nastavljen u septembru 1999.godine.
Usledio je kratak osvrt na realizaciju plana i programa za 1999.godinu usvojenog na prethodnoj Skupštini.
Letnja škola nije održana zbog pomenute situacije u zemlji i odložena je za 2000.godinu.
Udruženje je dobilo sopstvene prostorije. Ostvarena je mogućnost da članovi koji žele pružaju homeopatske usluge u prostorijama Udruženja. 
Nije ostvarena ideja da Udruženje obavlja funkciju komore i to je odloženo za jesen 2000.
Veoma uspešno su obavljene aktivnosti širenja homeopatije među građanima i lekarima.
Izdavačka delatnost Udruženja je delimično realizovana u saradnji sa Izdavačkom kućom »Prometej« iz Novog Sada. 
Funkcija Udruženja kao akademskog centra je takođe delimična i radi samo terapijski deo a edukativni deo ce početi sa radom sledeće godine.

4. Detaljan Izveštaj o radu Upravnog odbora podnela je Tanja Brkanić, predsednik Upravnog odbora.
Prioritetni zadatak Udruženja  je bio održavanje škole koja je započeta i letnje škole koja je zbog teške ekonomske situacije odložena za sledeću godinu, (predloženi datum od 28.05.do 07.06.2000). Završni ispit će biti u julu 2000. Za sada predavanja vrši jedan predavač zbog loše finansijske situacije i povećanih putnih troškova  i smanjenog broja polaznika škole.  
Udruženju je dodeljen prostor površine 180 m2, u ulici Ilije Ognjanovića 16, u Novom Sadu. Zakup je plaćen za 10 meseci unapred a ugovor je potpisan na 5 godina. Prostor je delimično opremljen po idejnom projektu arhitekte Mirjane Marjanović, koja je to uradila volonterski.
Kompjuterska oprema i apoteka su sada premešteni u prostorije udruženja a za vođenje apoteke je zadužena Lidija Turd.
Od početka ove godine Udruženje je puno radilo na promovisanju homeopatije za lekare i za građanstvo, tako da je pored nekoliko stručnih predavanja održan veliki broj tribina za građanstvo. 
U januaru ove godine u organizaciji Udruženja u prostorijama Art kluba u Novom Sadu, održano je predavanje pod nazivom »Manifest za novu medicinu«. Predavač je bio James Gordon iz Amerike. 
U septembu je u Srpskom lekarskom društvu u Novom Sadu, održano predavanje za lekare a gost je bio Prof.Dr Miloš Popović iz Beograda. 
Dr Ljubica Raković-Savčić je održala 3 stručna predavanja na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
U Medicinskom pregledu je objavljen stručni rad Prof.dr Radoslava Borote pod nazivom »Da li je homeopatija komplementarni deo medicine« a u stručnom  časopisu Profilaksa objavljen je rad Dr Ljubice Raković-Savčić, pod nazivom »Homeopatija medicina o kojoj se malo zna«. 

Postavljen je Web sajt udruženja zahvaljujući volonterskom radu i finansijskoj pomoći (za taj projekat) Zorana Milankova  člana Udruženja. U proteklom periodu održan je veliki broj tribina i predavanja u cilju promovisanja homeopatije. Tribine su održane u Novom Sadu, Beogradu, Somoboru, Zrenjaninu, Bečeju, Vršcu, Pančevu i Novom Pazaru. U realizaciji ovih tribina učestvovali su: Prof.dr Aleksandar Krstić, Dr Saša Popović, Dr Nevena Jelovac, Dr Stojan Primović, Dr Eva Čik, Dr Lidija Turd, Dr Ljubica Raković Savčić, Dr Siniša Vrgović, Dr Predrag Spasojević, Dr Aranka Nađ, Dr Nermin Duštinac, Dr Aleksandar Popović,  Marija Mihajlov, Goranka Tot, Vesna Brankov i Mirjana Radovanović. 

U nekoliko navrata članovi Udruženja, Prof.dr Radoslav Borota, Prof.dr Aleksandar Krstić, Dr  Zoran Milankov i Saša Popović, su govorili o homeopatiji u televizijskim emisijama, a prikazana je i snimeljeni materijal pod nazivom »Homeopatsko lečenje« u čijoj realizaciji su učestvovali Prof.dr Radoslav Borota i Dr Tanja Brkanić.

Štampanje propagandnih letaka u tiražu od 2000 primeraka će biti završeno kada udruženje dobije svoj telefonski broj kako bi i taj podatak mogao biti unet u sadržaj letka.

U oktobru ove godine potpisan je ugovor za projekat pod nazivom »Moje viđenje homeopatije«. Za realizacije tog projekta odobrena su sredstva u iznosu od 60.000,00 dinara, koju su namenjena učesnicima projekta na ime troškova za karte predavača. Projekat vode dr Vuk Stambolović i Mirjana Radovanović a u realizaciji učestvuju još i Natalija Rvović, Lidija Turd, Goranka Tot, Mica Munćan, Nada Mićašević, Lila Momčilović, Jelena Srbljanin, Vesna Brankov. Rok za realizaciju projekta je 30.06.1999.godine. 

Prekucavanje predavanja sa traka radi Natalija Rvović po ceni od 2 DEM po strani.

Izveštaj firme MOL po ugovoru od prošle godine podneo je predstavnik firme dr Djura Jovanović koji je zaključio da je MOL proizveo 35 homeopatskih lekova i time ispunio svoj deo ugovora a da Udruženje nije jer nije izvršeno ispitivanje istih.

5. Finansijski izveštaj je podnela Mirjana Radovanović, blagajnik Udruženja:

PRIHODI:

Prihodi od dotacije Fonda za otvoreno društvo 60.000,00
Prihodi od revalorizacije osnovnih sredstava (računara) 1.946,18
Ukupno prihodi: 61.946,18

RASHODI:

Avans za knjigu Izdavačkoj kući PROMETEJ 20.000,00
Troškovi materijala za laboratoriju (TEHNOPLAST) 1.920,14
Utrošak električne energije 191,53
Utrošak toplotne energije 365,85
Troškovi amortizacije (računar) 2.070,95
Troškovi zakupa poslovnog prostora 15.525,04
Ostale usluge održavanja (SINTELON, ALBA) 7.704,90
Troškovi služebnog putovanja (SKY PASS) 35.287,00
Troškovi knjigovodstva za 98 (01.07.-31.12.98) 506,85
Troškovi štampe »medicinski pregled« 1.000,00
Usluge provizije platnog prometa NBJ 211,85
Doprinos solidarnosti 106,08
Troškovi takse za obnovu zemlje 256,48
TROŠKOVI NABAVKE OPREME: 
Rešo 1.135,13
Stolice  13.828,02
Sto i police 10.160,00
Ukupno rashodi: 110.269,82

Stanje žiro-računa na dan 01.01.1999. – 54.878,24
Stanje žiro računa na dan 03.12.1999. – 23.089,12

6. Nadzorni odbor je konstatovao da nema primedbi na finansijski izveštaj. Predsedavajući Skupštine je dao razrešenje dosadašnjih organa upravljanja.

7. Izbor novih organa Udruženja. Pre nego što se prešlo na tajno glasanje za izbor Upravnog i Nadzornog odbora, predsedavajući Skupštine je predložio da kandidati koji ne budu izglasani za Upravni odbor automatski budu članovi Nadzornog odbora što je i prihvaćeno.
Za Predsednika Skupštine predložen je Prof.dr Radoslav Borota i predlog je jednoglasno prihvaćen.

Zatim se prešlo na tajno glasanje za izbor članova Upravnog odbora.
Kandidati za Upravni odbor su bili:
1. Tanja Brkanić
2. Sandra Tarasenko
3. Aleksandar Krstić
4. Aleksandar Popović
5. Stojan Primović
6. Mirjana Radovanović
7. Ljubica Raković-Savčić
8. Bogdanka Pešić
9. Dejan Bogićević

Izborna komisija je utvrdila da su tajnim glasanjem izabrani sledeći  čllanovi:
Aleksandar Popović (38 glasova), Tanja Brkanić (35), Bogdanka Pešić (34), Ljubica Raković-Savčić (31), Mirjana Radovanović (30), Dejan Bogićević (30) Aleksandar Krstić (24) 
a da su javnim glasanjem Stojan Primović (23), Sandra Tarasenko (14) i Nermin Duštinac izabrani za članove Nadzornog odbora.

8. Diskusija. Niko od prisutnih se nije javio za diskusiju ni za jednu od prethodnih tačaka tako da se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda.

9. Plan i program rada za 2000.godinu koji je skupština jednoglasno usvojila je sledeći:

1. Organizovanje završetka škole i ispita za prvu generaciju polaznika
2. Organizovanje drugog ciklusa škole u trajanju od 2 godine
3. Organizovanje stalnog pružanja homeopatskih usluga građanima u prostorijama Udruženja
4. Potpuno finasijsko osamostaljivanje Udruženja
5. Realizacija ugovornih obaveza prema firmi »MOL«
6. Uspostavljanje funkcije homeopatske komore prema ranijoj odluci Skupštine
7. Podrška projektima koje izvode članovi Udruženja
8. Nastavak izdavačke delatnosti Udruženja

Nakon toga prešlo se na Stručni deo Skupštine.

Predsedavajući 
Prof.Dr Radoslav Borota

Zapisničar 
Vesna Brankov


PRILOG ZA SKUPŠTINU: IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA


Broj: 
Datum: 14.X.1999 
 

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PODPROJEKTA 
“PROMOCIJA HOMEOPATIJE ZA LEKARE I GRADJANE” 
(MEDICAL-MEGA 20-005) ZA 1999 GODINU 

CILJ PODPROJEKTA 

 Osnovni  cilj   udruženja  je  školovanje   profesionalnih  homeopata  koji će se baviti  prevencijom,  lečenjem  odnosno  isceljivanjem  ljudi  u skladu  sa  homeopatskim  principima,  kao i  dalje  osposobljavanje  i  stručno  usavršavanje  polaznika kursa  koji bi  preuzeli  edukaciju  djaka iz  homeopatije na  našim  prostorima  tokom  budućih  generacija . 
Imajući u vidu činjenicu da je homeopatska medicina veoma malo poznata u našoj sredini kako medju gradjanstvom tako i medju lekarima, prilikom osnivanja Udruženja, predvidjeno je da ono pored školovanja homeopata istovremeno pripremi lekare i gradjanstvo da na pravi način prihvate i koriste ovaj način lečenja. Kako je neinformisanost najbolja podloga za razne zloupotrebe, u okviru rada udruženja biće promovisana HOMEOPATIJA putem medija medju gradjanstvom, a putem stručnih predavanja u SLD medju lekarima, kako bi se svi oni na pravi način upoznali sa homeopatijom. 
 Ugovorom broj 8087/3 od 23.12.98 bilo je predvidjeno da projekat završi do 30.VI.1999 godine medjutim zbog rata rad na projektu je prekinut tri meseca usled čega je i projekat produžen za to vreme. Uzimajući u obzir krajnje nepovoljne okolnosti kao i veliki deo zadataka koji su uspešno obavljeni može se zaključiti da su ciljevi podprojekta za ovaj period vremena u potpunosti postignuti. 

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PO POSEBNIM ZADACIMA PODPROJEKTA 

 Realizacija podprojekta odvijala se istovremeno po dva paralelna zadatka: promovisanje homeopatije za šire gradjanstvo i promovisanje homeopatije za lekare. 

 A. PROMOVISANJE HOMEOPATIJE ZA ŠIRE GRADJANSTVO 

- organizovanje prostorija za rad Udruženja 
 Prostorije za rad su osnovni preduslov za uspešan rad  Udruženja i realizaciju svih projekata. Zbog toga je najveći deo aktivnosti učesnika projekta bio posvećen realizaciji ovog zadatka. Posle mnogobrojnih neuspelih pokušaja, zahvaljujući upornosti pojedinih članova Udruženja, Izvršni odbor Skupštine grada Novog Sada i Javno Preduzeće Poslovni prostor dodelili su od 1.X.1999 godine Udruženju prostorije za rad u ulici Ilije Ognjanovića broj 16. Potpisan je ugovor na korišćenje ovih prostorija u trajanju od 5 godina i isplaćena je kirija unapred za 10 meseci. Tako je ostvaren osnovni preduslov za organizovanje prostorija za rad Udruženja ali time prostorije nisu još osposobljene za svoje funkcije jer su u neadekvatnom stanju i bez namestaja. Zbog toga će u narednom periodu biti potrebni još značajni napori i značajna sredstva da bi se prostorije privele svojoj nameni. 
 utrošena sredstva:  15525 din. 

- izrada Web-site i štampanje uvodnog letka 
 Uvodni letak i Web-site sadrže najosnovnije informacije o homeopatiji uopšte i o načinu korišćenja homeopatskih lekova. Web-site je izradjen u potpunosti što se dokazuje priloženim otiskom ali nije postavljen na mrežu jer se očekuje priključak od strane Fonda na Opennet sistem. Promotivni letak je nebavljen od strane THE SOCIETY OF HOMEPATHS iz Londona i on je preveden na srpski jezik (vidi dokaz u prilogu). Ugovoreno je stampanje letka sa štamparijom “COLORPRINT” u Novom Sadu i unapred su uplaćena ugovorena sredstva za štampu. Prema tome letak je u potpunosti pripremljen, jedino se čeka da Udruženje dobije broj telefona, E-mail adresu i adresu za WEB-site koji moraju biti upisani u letak pa da se realizacija letka potpuno okonča u tiražu od 2000 kom. 
 utrošena sredstva:  3480 din. 

-  javne tribine o zdravlju bolesti i lečenju 
 Koriććenjem svih raspoloživih medija (tribine, novine, radio, televizija) ćlanova Udruženja imali su prigodne nastupe kojima su javno promovisali  homeopatiju i homeopatsko lečenje i to na sledeće načine: 

 TELEVIZIJSKE EMISIJE: 

 1.Prof.dr Radoslav Borota u naučnom programu RTS televizije Novi Sad 
2.Dr Zoran Milankov i Dr.Aleksandar Popoviću programu RTS televizije Novi Sad 
3.Dr Zoran Milankov u programu lokalne televizije KANAL 9 
 

JAVNE TRIBINE 

1.NOVI SAD, 14.jula 1999, Organizator: VRELO 
Prof.dr Aleksandar Krstić, dr.Tatjana Brkanić, dr Aleksandar Popović, dr.Nevena Jelovac 
“Homeopatija – fizičko, emocionalno i mentalno lečenje” 

2.NOVI SAD, avgust 1999, Organizator: ART CLUB 
Miroslav Marković (Ub) 
“Hidronika – nova alhemija vode života i skrivenih ljudskih moći” 

3.VRŠAC, 14.avgusta 1999. Organizator: Otvoreni klub 
Dr.Ljubica Raković-Savčić, dr Siniša Vrgović, Vesna Brankov 
“Homeopatija – fizičko, emocionalno i mentalno lečenje” 

4.BEČEJ, 9.oktobra 1999. Organizator: KUD Petefi [andor 
Dr.Eva Čik-Nadj, dr Lidija Komaromi, Mirjana Radovanović 
“Homeopatija – fizičko, emocionalno i mentalno lečenje” 

5.ZRENJANIN, 11.oktobra 1999. Organizator: Udruženje Zdrav život 
Dr.Aleksandar Popović, dr.Stojan Primović, Marija Mihajlov 
“Homeopatija – fizičko, emocionalno i mentalno lečenje” 

6.SOMBOR, 15.oktobra 1999. Organizator Otvoreni klub 
Dr.Predrag Spasojević, Goranka Tot 
“Homeopatija – fizičko, emocionalno i mentalno lečenje” 

7.BEOGRAD, 20.oktobra 1999. Organizator Otvoreni klub 
Dr.Ljubica Raković-Savčić, Vesna Brankov 
“Homeopatija – fizičko, emocionalno i mentalno lečenje” 

8.PANČEVO, 17.oktobra 1999 
Siniša Vrgović 
“Homeopatija – fizičko, emocionalno i mentalno lečenje” 

9.NOVI PAZAR, novembar 1999. 
Dr.Nermin Duštinac 
“Homeopatija – fizičko, emocionalno i mentalno lečenje” 

  utrošena sredstva:  1500 din 

- izdavanje knjiga za gradjanstvo 
 Organizovano je izdavanje knjige o homeopatiji pristupačne gradjanima, na sledeći način: 
 Od autora knjige dobijeno je na poklon autorsko pravo, knjiga je prevedena sa engleskog na srpski od strane članova Udruženja uz minimalnu naknadu. 
 P.Chappel: EMOCIONALNO LEČENJE HOMEOPATIJOM 
 Knjigu je izdalo izdavačko preduzeće “Prometej”. (naslovna strana u prilogu) 
 utrošena sredstva:  25818 din. 

B. PROMOVISANJE HOMEOPATIJE ZA LEKARE 

- stručna predavanja za lekare u SLD i štampanje  radova iz homeopatije u časopisu 
 
Kako lekari u toku redovnih studija medicine nisu imali prilike da se upoznaju sa homeopatskom medicinom, organizovana su za njih dva stručna predavanja preko podružnice Srpskog lekarskog društva u Novom Sadu i to: 

 1.NOVI SAD, 14. septembra 1999, Organizator: SLD-DLV podružnica Novi Sad 
 Prof.dr.sci. Miloš Popović, Medicinski fakultet Beograd: 
 HOMEOPATSKA MEDICINA 
 2.NOVI SAD, 28. septembra 1999, Organizator: SLD-DLV podružnica Novi Sad 
  Asist.mr.sc.med Ilija Brčeski, Prirodnomatematički fakultet, Beograd 
 VODA KAO NEOBIČNI MOLEKUL 

 Preko upravnih organa Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine ponudjeno je ponavljanje ovih predavanja u svim podružnicama SLD-DLV na teritoriji Vojvodine što se i očekuje do kraja ove kalendarske godine. Za ova predavanja izradjen je propagandni video film u saradnji sa RTS Televizijom Novi Sad: 
 Prof.dr Radoslav Borota, dr Tatjana Brkanić (scenario, režija i gluma) 
 HOMEOPATSKO LEČENJE 
 
U okviru promocije homeopatije za lekare, izvršena je i PROMOCIJA HOMEOPATIJE ZA LEKARE VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE u Beogradu po posebnom programu koji je izložen u posebnom izveštaju (vidi prilog). 
 
Članovi udruženja štampali su i dva rada o homeopatiji u uglednim lekarskim časopisima i to: 

 1.dr Raković-Savčić Ljubica 
 HOMEOPATIJA: MEDICINA O KOJOJ SE MALO ZNA 
 Profilaksa, časopis za preventivnu medicinu, Godina II broj 6, 1998, str.45-52 

 2.Prof.dr Radoslav Borota 
 DA LI JE HOMEOPATIJA KOMPLEMENTARNI DEO MEDICINE? 
 Medicinski pregled, 1999, Vol. 52, str. 315-321 
 utrošena sredstva:  2720 din. 

- upoznavanje lekara sa naučnim dostignićima iz oblasti homeopatije 
 Kako lekari u toku redovnog rada nemaju prilike da se upoznaju sa naučnim istraživanjem homeopatske medicine planirano je da se prvo upoznavanje obavi: 
 - pretplatom na ćasopis THE NEW ENGLAND JOURNAL OF HOMEOPATHY 
- nabavkom odgovarajućeg kompakt diska RESEARCH ON HOMEOPATHY 

 Od ovih zadataka ostvarena je samo nabavka CD ROM – a dok pretplata nije mogla biti izvršena zbog sankcija i obustvaljanja platnog prometa sa inostranstvom. 
 potrebna sredstva: 6000 din 

- prevodjenje i izdavanje  knjige  MATERIA MEDICA, Morrison”. 

Ovaj zadatak nije mogao biti izvršen jer od izdavača nije dobijeno odobrenje za autorska prava. 

 potrebna sredstva: 27000 din 

UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA     82.800,00 Din. 
UKUPNO UTROŠENO SREDSTAVA     49.043,00 Din. 
NEUTROŠENA SREDSTVA      33.757,00 Din. 

 Za sva neutrošena sredstva po ovom projektu TRAŽI SE PROMENA NAMENE ,  odnosno njihovo prenošenje u stavku broj 1. radi završetka uredjivanja prostorija Udruženja. 

                      Za udruženje za homeopatiju ,,Hahnemann “ 
 Predsednik Udruženja                                     Predsednik Upravnog odbora 
 Prof.dr Radoslav Borota                                              dr Tanja Brkanić 

NA POCETAK